Aprašymas

Parduodama 107/688 dalis žemės sklypo, t.y. 1,07 ha ploto dalis (bendras plotas - 6,88 ha). Rytinėje sklypo pusėje yra Vilniaus oro uostas. Aplink parduodamą sklypo dalį yra daug neužstatytų teritorijų, taip pat sklypų, kuriuose stovi senos statybos gyvenamieji namai. Atstumas nuo centrinių gatvių yra apie 7 km. Šis sklypas yra toje pačioje verčių zonoje, kaip ir Tarptautinis Vilniaus oro uostas, užimantis didelę dalį šios verčių zonos. Vilniaus m. bendrajame plane ši teritorija numatyta logistikos bei verslo objektų statybai (VĮ Registrų centras masinio vertinimo ataskaita Nr. ŽVM-59). Susisiekimas su miesto centrine dalimi yra labai geras piko ir ne piko metu, kadangi iki jo keli kilometrai, todėl čia srautai nėra dideli. Privažiavimas yra asfaltuotas kelias iki pat teritorijos, o nuo Liepkalnio gatvės į teritoriją veda servitutinis lauko kelias. Per žemės sklypą praeina 0,4 kV įtampos elektros oro linijos, taip pat sklype stovi elektros transformatorinė, ties vakarine žemės sklypo riba nutiestas dujotiekis. Apsaugos zonos: Sklypui nustatytos specialios žemės naudojimo sąlygos: Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona. Remiantis 1992-05-13 LR Vyriausybės nutarimu dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo, aerodromo apsaugos zonoms yra nustatytos specialiosios sąlygos: 161. nesuderinus Aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos bei rekonstravimo ir įrenginių įrengimo derinimo tvarko aprašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2012-05-29 nutarimu, nustatyta tvarka draudžiama toliau nurodytose aerodromo apsaugos zonose: Apsaugos zonose A ir B Statyti ir rekonstruoti statinius ir įrengti įrenginius, nepriklausomai nuo jų aukščio; apsaugos zonoje C - statyti ir rekonstruoti statinius ir įrengti įrenginius, kurių aukštis aerodromo žemiausio KTT slenksčio altitudės atžvilgiu yra 20 metrų ir didesnis; apsaugos zonoje D - statyti ir rekonstruoti statinius ir įrengti įrenginius, kurių aukštis aerodromo žemiausio KTT slenksčio altitudės atžvilgiu yra 45 metrų ir didesnis; Apsaugos zonoje E - statyti ir rekonstruoti statinius ir įrengti įrenginius, kurių aukštis aerodromo žemiausio KTT slenksčio altitudės atžvilgiu yra 100 metrų ir didesnis; Apsaugos zonose A, B ir C - sodinti želdinius (išskyrus žolinius augalus), įveisti miško parkus, medelynus, pramoninius sodus. Apsaugos zonose A, B, C, D ir E: tiesti elektros tinklus ir elektroninių ryšių infrastruktūros linijas (išskyrus požemines), statyti statinius ir įrengti įrenginius, kurie skleidžia radijo ir elektromagnetines bangas, spinduliuoja ar atspindi šviesą, keldami pavojų orlaivių skrydžių saugai, ir gali turėti neigiamą įtaką aviacijos ryšių, navigacijos ir stebėjimų sistemų veiklai, taip pat dėl kurių veiklos blogėja matomumas; statyti ar rekonstruoti fermas, sąvartynus ir kitus statinius, apie kuriuos telksis paukščiai ir laukiniai gyvūnai. Taip pat galioja elektros linijų apsaugos zonos ir Ryšių linijų apsaugos zonos. Pagal Vilniaus m. sav. tarybos 2007-02-14 sprendimu patvirtintą Vilniaus m. sav. teritorijos bendrąjį planą žemės sklypas patenka į Infrastruktūros teritoriją bei esamą triukšmo zoną. Remiantis Vilniaus m. sav. administracijos direktoriaus 2012-05-21 įsakymu Nr. 30-973, parengtas 9 ha teritorijos tarp Liepkalnio, Salininkų gatvių ir Tarptautinio Vilniaus oro uosto detalus planas. Į šią teritoriją patenka nagrinėjamas žemės sklypas bei parduodama jo dalis. Žemės sklypas yra teritorijoje, kuri ribojasi su perspektyviniam oro uosto takui rezervuota teritorija, sklypo užstatymo galimybės yra ribotos (pramoninės arba komercinės paskirties užstatymas yra iki 8.5 m. aukščio) bei galimas tik vakarinėje sklypo dalyje (viso 6,8 ha ploto sklypo), o parduodamoje sklypo dalyje užstatymas nėra leistinas bei joje yra numatytas kelias (Remiantis pateikta Vilniaus m. sav. plėtros departamento duomenimis). Salia parduodamo sklypo numatytas kelio tiesimas.


Telefonas: +370 644 444 69